Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

 Dnia 3 sierpnia 2017 r. w Nowym Sączu Miasteczku Galicyjskim  podpisana została umowa między Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” . Ze  strony Beneficjenta umowę podpisali: Czesław Rakoczy – Przewodniczący Zarządu Związku oraz Członkowie Związku  w osobach: Mirosław Wędrychowicz i Rafał Kukla przy udziale Głównego Księgowego ZGZG – Pani Danuty Daty.

 
Urząd Marszałkowski reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń.
 
Przedmiotem tego wielkiego projektu będzie modernizacja energetyczna 39 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminach należących do Związku: w Gorlicach, Bieczu, gminie Gorlice, Lipinkach, Moszczenicy, Ropie, Bobowej  i Sękowej.  W ramach zadania zostaną również zamontowane instalacje OZE: pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Szczegółowy zakres robót i usprawnień dla poszczególnych budynków został poprzedzony opracowaniem szczegółowych audytów energetycznych. Do prac mających  na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków, które zostaną wykonane w ramach projektu należą między innymi:
- ocieplenie ścian i stropów
- wymiana okien i drzwi
- zastosowanie oświetlenia LED
- wymiana dotychczasowych źródeł ciepła oraz zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda
- modernizacja instalacji C.O.,
- modernizacja instalacji c.u.w
- modernizacja instalacji klimatyzacyjnej
- montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków
W wyniku przeprowadzenia głębokiej modernizacji budynków oraz wymianie źródeł ciepła zmniejszy się zapotrzebowanie na energię końcową, a zatem nastąpi wzrost efektywności energetycznej budynków obliczony na 79,2 %.
 
Dofinansowanie tej dużej inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
 
Koszt całej inwestycji to kwota 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 14 155 574,37 zł. co stanowi 60 %  kosztów kwalifikowanych. Zadania zostaną  realizowane w latach 2017-2019.
 
Poniżej lista obiektów objęta projektem:
 
1. Gmina Biecz - 15 obiektów:
Budynek nr 1. Szkoła podstawowa w Grudnej Kępskiej, Grudna Kępska 91; 38-340 Biecz
Budynek nr 2. Szkoła podstawowa w Racławicach, Racławice 190; 38-323 Rożnowice
Budynek nr 3. Szkoła podstawowa w Sitnicy, Sitnica 103A; 38-323 Rożnowice
Budynek nr 4. Szkoła podstawowa w Bugaju, Bugaj 109; 38-323 Rożnowice
Budynek nr 5. Szkoła podstawowa i przedszkole w Korczynie, Korczyna 213; 38-340 Biecz
Budynek nr 6. Budynek starej szkoły w Binarowej, Binarowa; 38-340 Biecz
Budynek nr 7. Dom Ludowy w Głębokiej, Głęboka 136; 38-340 Biecz
 
Budynek nr 8. OSP Strzeszyn, Strzeszyn 419; 38-340 Biecz
Budynek nr 9. OSP Sitnica, Sitnica 174; 38-323 Rożnowice
Budynek nr 10. OSP Racławice, Racławice 219; 38-323 Rożnowice
Budynek nr 11. Ośrodek Zdrowia w Bieczu, ul. Tysiąclecia 3; 38-340 Biecz
Budynek nr 12. Ośrodek Zdrowia w Binarowej, Binarowa 435; 38-340 Biecz
Budynek  nr 13. Ośrodek Zdrowia w Rożnowicach, Rożnowice 326; 38-323 Rożnowice
Budynek  nr 14. Zespół Szkół nr 1 w Bieczu, ul. Tysiąclecia 5; 38-340 Biecz
Budynek nr 15 Budynek na stadionie, Załawie 102; 38-340 Biecz
2. Gmina Bobowa - 3 obiekty:
Budynek nr 16. Urząd Gminy Bobowa, ul. Rynek 21; 38-350 Bobowa
Budynek nr 17. Dom Ludowy w Stróżne], Stróżna Zńl ; 38-350 Bobowa
Budynek nr 18. OSP Brzana, Brzana 281; 38-350 Bobowa
3. Gmina Gorlice - 1 obiekt:
Budynek nr 19. Budynek wiejski w Stróżówce, Stróżówka 69; 38-300 Gorlice
4. Miasto Gorlice - 9 obiektów:
Budynek nr 20. Budynek szatni OSiR, ul. Sienkiewicza 15; 38-300 Gorlice
Budynek nr 21. Miejski Zespół Szkół nr 4 (budynek gospodarczy), ul. Krasińskiego 9; 38-300
Gorlice
Budynek nr 22. Urząd Miasta Gorlice (segment A), Rynek 2; 38-300 Gorlice
Budynek nr 23. Urząd Miasta Gorlice (segment B), Plac Kościelny 2; 38-300 Gorlice
Budynek nr 24. Miejski Zespół Szkół nr 5, ul. Krakowska 5; 38-300 Gorlice
Budynek nr 25. Miejski Zespół Szkół nr 5 (budynek pomocniczy), ul. Krakowska 5; 38-300
Gorlice
Budynek nr 26. Przychodnia, ul. Jagiełły 10; 38-300 Gorlice
Budynek nr 27. Przychodnia, ul. Słoneczna 11; 38-300 Gorlice
Budynek nr 28. MZUK, ul. Kościuszki 92A; 38-300 Gorlice
5. Powiat Gorlicki - 2 obiekty,
Budynek nr 29. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30; 38-300 Gorlice
Budynek nr 30. Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Niepodległości 5; 38-300 Gorlice
6. Gmina Lipinki - 3 obiekty,
Budynek nr 31. Urząd Gminy Lipinki, Lipinki 53; 38-305 Lipinki
Budynek nr 32. Zespół Szkół w Krygu, Kryg 397; 38-304 Kryg
Budynek nr 33. Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach, Lipinki 48A;
38-305 Lipinki
7. Gmina Moszczenica -1 obiekt,
Budynek nr 34. OZ Staszkówka, Staszkówka 328; 38-321 Moszczenica
8. Gmina Ropa - 1 obiekt,
Budynek nr 35. Szkoła podstawowa w Ropie, Ropa 91; 38-312 Ropa
9. Gmina Sękowa - 4 obiekty
Budynek nr 36. Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252; 38-307 Sękowa
Budynek nr 37 Przedszkole w Ropicy Górnej, Ropica Górna 29, 38-307 Sękowa
Budynek nr 38 Szkoła Podstawowa w Męcinie Wielkiej, Męcina Wielka 89,38-307 Sękowa,
Budynek nr 39 Zespół Szkół w Siarach, Siary 29,38-307 Sękowa