ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PAGORZYNA

Pagorzyna, dnia 15 września 2017 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
         Sołtys sołectwa Pagorzyna na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  25 września  2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Domu Wiejskim w Pagorzynie.                
 
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
 
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016 oraz o wykonywanym 
      budżecie w roku 2017 i zamierzenia Gminy na przyszłość.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2018
      środków z funduszu sołeckiego.
  6. Zapoznanie z materiałami z zakresu powszechnej samoobrony.
  7. Sprawy różne.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
 
                                                                                                    
                                                                              Z  poważaniem
 
                                                                                      Sołtys
                                                                               /-/  Jan Skałba