Informacja o odnawialnych źródłach energii

INFORMACJA  OZE

 

Gmina Lipinki informuje, iż zgodnie  z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania w ramach konkursu działanie  4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  4  projekty na kwotę wsparcia  125 971 824,83 zł. przy całkowitej wartości projektów na kwotę 235.982.057,91 zł.

Pozostałe projekty ocenione pozytywnie,  zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

 

Projekt partnerski z Liderem Gminą Moszczenica, w którym uczestniczyła Gmina Lipinki otrzymał pozytywny wynik oceny projektu, ale  znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych w ramach tego konkursu.  

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17#wyniki-530