Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.4.2019                                                                                                                  Lipinki, dnia 14.06.2019

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
                  Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 1200, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Raport o stanie gminy:
a)   debata nad raportem,
b)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki wotum zaufania.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.:
a)   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.,
b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 r.,
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
d)   dyskusja nad sprawozdaniami,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2018 rok:
a)   zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta,
b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.,
c)    dyskusja,
d)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2018 rok.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.:„ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości gruntowych położonych w Wójtowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2019 r.
 7. Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.
 8. Sprawy różne.            
 9. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                          
 10. Zakończenie obrad.   
 
                                                                                                                            Przewodniczący Rady              
                                                                                                                 Gminy Lipinki
                                                                                                                    / - / Bogdan Czeluśniak