Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

kierownik: Katarzyna Ślusarz
adres: 38-305 Lipinki
tel./fax: (13) 44 77 892

Podział na rejony opiekuńcze:

• Starszy pracownik socjalny – Barbara Cichy

- Kryg
- Pagorzyna

• Starszy pracownik socjalny - Bernarda Alibożek

- Lipinki

• Starszy pracownik socjalny - Danuta Wyżkiewicz

- Wójtowa
- Bednarka
- Rozdziele

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach został powołany Uchwałą Nr XI/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Lipinkach z dnia 2 maja 1990 roku. Obecnie zatrudnia 8 pracowników: kierownik,trzech pracowników socjalnych, księgowy, trzy opiekunki domowe. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,możliwości i uprawnienia , oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 7) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny".

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodziny. Przeprowadza się go w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Z pomocy ośrodka w okresie pierwszego półrocza 2005 r. skorzystało 221 rodzin.

Udzielone świadczenia z pomocy społecznej:

1. Zasiłki okresowe – 38 rodzin w tym z powodu:

 • bezrobocia – 29 rodzin,
 • długotrwałej choroby – 4 rodzin,
 • niepełnosprawności – 5 rodzin.

2. Zasiłki celowe i w naturze (pieniądze, opał, odzież, paczki świąteczne itp.) otrzymało 171 rodzin.

3. Zasiłki stałe - 19 rodzin.

4. Posiłki otrzymywało 215 dzieci ze 102 rodzin.

5. Opieka społeczna zatrudnia 3 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze u 7 podopiecznych z terenu gminy.

6. Dwie osoby umieszczono w Domu Pomocy Społecznej za które ośrodek ponosi odpłatność.

Powody przyznawania pomocy:
1. ubóstwo – 182 rodziny.
2. bezrobocie – 128 rodzin.
3. niepełnosprawność – 37 rodzin.
4. długotrwała lub ciężka choroba – 35 rodziny.
5. bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 39 rodziny w tym:

 • rodziny niepełne – 14,
 • rodziny wielodzietne - 25.