Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                               Zarządzenie Nr 36/2020       

Wójta Gminy Lipinki         
z dnia 15 kwietnia 2020 roku


w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz pkt. 7 rozdziału V (Termin Składania Ofert) załącznika do Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1      
1.                  Odwołuje się ogłoszony konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2.                  Zgłoszone w konkursie oferty pozostawia się bez dalszego rozpatrywania.
 
§ 2

Niniejsze zarządzenie o odwołaniu konkursu zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
- na stronie internetowej Gminy Lipinki
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                 Wójt
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy