Sesja Rady Gminy Lipinki 5 sierpnia 2020 r.

Sesja Rady Gminy Lipinki 5 sierpnia 2020 r.

ROA.0002.6.2020                                                                                            

Lipinki, dnia 31.07.2020                                                                                                     

Zawiadomienie


 Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.      

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. rzyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipinki.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki na rok szkolny 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2020 r.
 8. Przedstawienie Postanowienia III SA/Kr 105/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii „LGBT”.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Sprawy różne. 
 11. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                          
 12. Zakończenie obrad.   


Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
Bogdan Czeluśniak