XIX Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

ROA.0002.7.2020                                                                                             Lipinki, dnia 21.08.2020                  

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       

 

Proponowany porządek  obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/147/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójtowej
 10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 11. Sprawy różne.  
 12. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                          
 13. Zakończenie obrad.    


 

Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
/-/ Bogdan Czeluśniak