Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Pełnomocnika Gminy Lipinki o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowa i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1478K do urządzeń wodnych w ramach zadania pn.; "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gminy Lipinki- w m. Pagorzyna' na działkach o nr ewid.722, 540/3, 549/45 obręb 0004 Pagorzyna, gmina Lipinki.