ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA LIPINKI

Lipinki, dnia 15 września 2020 r.

 
ZAWIADOMIENIE
 
Sołtys sołectwa Lipinki na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  24 września 2020 r. ( czwartek ) o godz. 17:00 w Domu Wiejskim w Lipinkach.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej mienie  sołeckie sołectwa Lipinki.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2021 
     środków z funduszu sołeckiego.
6. Sprawy różne.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                                         
 
Z poważaniem      
 
Sołtys
Czesława Jurusik