ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KRYG

Kryg, dnia 18 września 2020 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Sołtys sołectwa Kryg na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  27 września 2020 r. ( niedziela ) o godz. 17:00 w budynku remizy OSP w Krygu.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.  Otwarcie zebrania.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Powołanie protokolanta.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2021 
     środków z funduszu sołeckiego.
5. Sprawy różne.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                                         
 
Z poważaniem
 
Sołtys
Katarzyna Przybyłowicz