Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Lipinki, dnia 13 październik 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w powiązaniu z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy w Lipinkach nr XXVIII/277/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar gminy w granicach administracyjnych.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 21 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipinkach, 38-305 Lipinki, Lipinki 53, w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu. Projekt zostanie zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udostępniony do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Lipinki pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uglipinki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. w siedzibie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach, Lipinki 52, 38-305 Lipinki, o godz. 12:00 .

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1173 z późn. zm.) na adres email: urzad@gminalipinki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipinki.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, tj. dostęp do płynów dezynfekujących.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Lipinki z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipinkach (Lipinki 53, 38-305 Lipinki).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: urzad@gminalipinki.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póżn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce (biuro oraz korespondencja: ul. M. Kopernika 30 lok. 532,
00-336 Warszawa) a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Lipinki
Czesław Rakoczy