Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

 Zarządzenie Nr   136/2020

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019r., poz. 2365) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku, w składzie:
1.Anita Czapka – Przewodnicząca Komisji
2.Sebastian Janeczek– Wiceprzewodniczący Komisji
3.Monika Durlak– Członek Komisji
 § 2
Do zadań Komisji należy opiniowanie ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020roku.
§ 3
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 
Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 listopada 2020 r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
§ 1
1.Komisja Konkursowa powołana jest w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
2.Prace Komisji mogą być prowadzone w składzie 3 osobowym.
3.Termin i miejsce posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący, informując o tym poszczególnych członków Komisji.
4.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
5.Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
6.Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny ofert składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do podmiotów biorących udział w konkursie.
§ 2
1.Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie karty oceny, której wzór stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.
2.Komisje obradują na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów
3.Po dokonaniu oceny ofert Komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności wykaz podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie wraz z uwzględnieniem proponowanej kwoty dotacji oraz wykaz podmiotów, których oferty odrzucono.
4.Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu konkursowym i przedkładają Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji.
5.Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lipinki.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2020 
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13 listopada 2020 r.


KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania i uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020roku
Nazwa oferenta:
Nr oferty:

KRYTERIA FORMALNE
1. Oferta złożona we właściwy sposób: TAK/NIE
2. Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie: TAK/NIE
3. Oferta złożona na właściwym formularzu: TAK/NIE
4. Oferta złożona przez podmiot uprawniony: TAK/NIE
5. Oferta podpisana jest przez osoby do tego upoważnione zgodnie z wyciągiem z ewidencji/rejestru: TAK/NIE
6. Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza: TAK/NIE
7. Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie jest zgodna z działalnością oferenta: TAK/NIE
8. Oferta złożona z wymaganymi załącznikami: TAK/NIE
9. Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej: TAK/NIE

Podpisy członków Komisji:
………………………
………………………
………………………
………………………

Lipinki, dnia ………………….
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13 listopada 2020 r.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
Nazwa oferenta:
Nr oferty:

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Punkty (0-10)
1. Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem: 
2. Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) :
3. Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania:
4. Osiągalność i realność celów
5. Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych
6. Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania
7. Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań
8. Liczebność i charakterystyka grup odbiorców
RAZEM:

Propozycja przyznania dotacji na realizację zadania: ………………….. zł


Podpisy członków Komisji:
………………………
………………………
………………………
 ………………………

Lipinki, dnia …………….