Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 rokuw sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku


Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2019 r., poz. 2365), zarządza się co następuje:
§ 1
W oparciu o przedłożoną propozycję Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaję dotację w kwocie 6.000 zł
Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej,
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4
§ 2
Warunkiem przekazania dotacji o której mowa w § 1 jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lipinki a stowarzyszeniem, któremu przyznano dotację.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.
 
WÓJT
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy