Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

ROA.0002.11.2020                                                                                     Lipinki, dnia 23.12.2020                                                                                                      
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień  29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek  obrad :     
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2021 r. 
- przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2021-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipinki na lata 2021-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Lipinki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Lipinki w Spółce Empol Gorlice Sp. z o.o. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu stołówki szkolnej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 312/1, położona w Krygu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 1272/3, położona w Krygu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 451, położona w Rozdzielu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1269/1, 1269/2, 1274/2, położone w Krygu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz częściowej realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Lipinki na lata 2014-2020”. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2020 r. Nr XII/105/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2019 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2020 r.  
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2020-2032.
21. Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 r.
22. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
23. Sprawy różne.  
24. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                           
25. Zakończenie obrad.    
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
/-/Bogdan Czeluśniak