Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 163/2020  Wójta Gminy Lipinki
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z realizacją Uchwały Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki – „Prowadzenie Klubu Senior +”
w następującym składzie:

1.        Pani Anna Kozioł - Przewodnicząca Komisji 
2.        Pani Anita Czapka- Wiceprzewodnicząca Komisji
3.        Pani Krystyna Białoń - Członek Komisji
4.        Pan Sebastian Janeczek - Członek Komisji
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy