Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +”

Zarządzenie Nr 169/2020
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) w związku z art. 5 ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, po zapoznaniu się z protokołem oceny Komisji Konkursowej

zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyznaję Stowarzyszeniu NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, dotacje w wysokości 54 000 zł (słownie : pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na „Prowadzenie Klubu Senior +”.
Na konkurs w zakresie „Prowadzenie Klubu Senior +” - wpłynęła jedna oferta.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy