Rozpoczęto realizację programu związanego z wymianą źródeł ciepła

 W dniu 21 grudnia 2017 r. podczas Sesji Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zostały podpisane umowy pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego z Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej o dofinansowanie projektów pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” i „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”. Obydwa projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektów jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, a uczestniczą w nich gminy zrzeszone w Związku: Biecz, Bobowa, Gorlice, Miasto Gorlice, Lipinki, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie oraz Partner projektu – Gmina Łużna.
 
Projekty polegać będą na modernizacji źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej miedzy innymi w Gminie Lipinki oraz Gminie Łużna.
Dnia 28.12.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów gminnych  biorących udział w projekcie. Spotkanie miało na celu szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem umowy, jaka zawierana będzie pomiędzy Związkiem Gmin, a mieszkańcem zakwalifikowanym do projektu. Do koordynatora projektu należała będzie wstępna ocena  złożonych dokumentów oraz przekazanie ich do Beneficjenta, którym jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.
 
Przypominamy także, iż audytorzy mają czas na wykonanie certyfikatów energetycznych do końca września 2018r. a wymiany kotłów planuje się zakończyć maksymalnie do końca 2019 r.