Zarządzenie nr 156 Wójta Gminy Lipinki w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej