Informacja dot. rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 roku minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Lipinki wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Gmina Lipinki nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji , nie są również prowadzone żadne prace w tym zakresie. W związku z powyższym, zgodnie z zapisem art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), tracą moc uprawnienia wynikające z podjętej dwa lata temu uchwały. Oznacza to, że z dniem 21 marca 2019 roku wygaśnie prawo pierwokupu ustanowione ww. uchwale, a co za tym idzie nie będzie konieczności ubiegania się o wydanie zaświadczeń wskazujących czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji.