Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych

  Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 52) Rada Gminy Lipinki wybierze ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach. Rada Gminy Lipinki spośród zgłoszonych kandydatów wybierze 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach.
 
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019r, a przedłużenie tego terminu nie jest dopuszczalne.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
 - osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego się na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) Oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis.
                                                                                                                              
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.