Fundusz Dróg Samorządowych - 80 % dofinansowania dla Gminy Lipinki

Fundusz Dróg Samorządowych - 80 % dofinansowania dla Gminy Lipinki
 
Gmina Lipinki otrzymała dofinansowanie w ramach programu rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych o łącznej  wartości 337.401,00 zł. na następujące zadania obejmujące  remont dróg gminnych:
 
- droga gminna „Przez Wieś” w m. Wójtowa o długości 540 m w km 0+260 - 0+800 ,  zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z uzupełnieniem poboczy i budową jednostronnych barier ochronnych o dł. 100 m. Szacowana wartość kosztorysowa inwestycji  wynosi  206 414,20 w tym dofinansowanie 165 131,00 zł.
 
-droga gminna „Zagumnie I ” w m. Lipinki o długości 540 m w km 0+970 - 1+510,  zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z uzupełnieniem poboczy. Szacowana wartość kosztorysowa inwestycji robót 216 040,94 zł.   w tym dofinansowanie 172 270,00 zł.
 
Obie inwestycje mają gotową dokumentację projektową oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na te zadania i wyłoniony wykonawca robót, a prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku.