Informacja z przebiegu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

 Lipinki, 25 listopada 2019r.

 
 
 
 
 
 
Informacja z przebiegu konsultacji
 
Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”
 
 
 
 
Konsultacje ww. projektu programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688.).
 
Czas trwania konsultacji : 29 października 2019 r. - 20 listopada 2019 r.
 
Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki, na stronie internetowej gminalipinki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy pod poz. 151/2019
 
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacji. Wypełnione formularze należało kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczyć osobiście lub poczta tradycyjną na adres Urzędu Gminy Lipinki.
 
Do dnia 20 listopada 2019 r. nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian do projektu Programu.
 
 
 
WÓJT                
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy