Wójt Gminy Lipinki ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki w 2020 roku

  Zarządzenie Nr 171/2019

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 4 grudnia 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz.688) w nawiązaniu do Uchwały   Nr XI/97/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
prowadzenie Klubu Senior +
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
WÓJT
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy
 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki
z dnia 4  grudnia 2019 roku
o naborze  kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
 
    W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Zarządzeniem                        Nr 171/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Wójt Gminy Lipinki
zaprasza do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone                                          w ww. konkursie ofert
 
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1.    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych 
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia    o konkursie;
2.    rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.
Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki   lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 w terminie  do dnia 20 grudnia  2019 roku, do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu)
 
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Załącznik do ogłoszenia
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 4 grudnia 2019 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
 
1.Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i Nazwisko
 
Telefon kontaktowy
 
Informacja na temat doświadczenia kandydata, jego kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych podczas pracy w komisji konkursowej
 
2. Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszającego kandydata
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującego kandydata
 
Adres organizacji
 
Nazwisko i funkcja osób uprawnionych do reprezentowania organizacji
 
 
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, specjalizacja, organizacja rekomendująca, w celu udziału w pracy komisji. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lipinki, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
3. Korzystam z pełni praw publicznych.
4.Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5.Nie jestem przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w przedmiotowym  konkursie ofert.
 
 
…………………………..                                                               ………………………………………………...                                 
     miejscowość i data                                                                     czytelny podpis kandydata na członka komisji
 
 
Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
 
 
 
………………………….                                                                       ………………………………………………                           
miejscowość i data                                                                          pieczęć i  podpis osób upoważnionych do                                        reprezentacji organizacji/podmiotu do reprezentacji        
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 171/2019
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 4 grudnia 2019 roku
 
WÓJT GMINY LIPINKI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE LIPINKI W 2020 ROKU
 
 
I. RODZAJ ZADANIA:
Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - prowadzenie Klubu Senior +
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH                                NA REALIZACJĘ ZADANIA
 
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 54.000 zł ( słownie pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji     na finansowanie jego realizacji.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy                           z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)
3. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w konkursie zatwierdzonym przez Wójta Gminy Lipinki, na warunkach określonych w umowie.
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
•       Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
•       Gmina Lipinki użycza na okres realizacji projektu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej  w Pagorzynie i w Budynku Wiejskim Sołectwo Bednarskie, które są przystosowane                               do prowadzenia Klubu Senior + zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego „SENIOR +”                 na lata 2015-2020.
    Gmina pokrywa koszty mediów i innych opłat związanych z funkcjonowaniem budynków.
3. Ogólne warunki realizacji zadania:
    Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
    1/ Realizacji zadania w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
    2/Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej                               niż wnioskowana.
    3/ Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego „SENIOR +”                 na lata 2015-2020.
   4/ Posiadania rachunku bankowego.
   5/ Składania Zleceniodawcy sprawozdań z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057).
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania:
 1/Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane bezpośrednio z działalnością Klubu.
 2/Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
- pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami,
- pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym,
- budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych
- działalność gospodarczą,
- pokrycie kosztów utrzymania biura,
- pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji
- na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie.
 3/Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania oraz zmniejszania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10% wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
4/Prowadzenie klubu przeznaczonego dla 15 osób starszych w miejscowości:
            - Pagorzyna (15 os)– 3 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) po 4 godziny dziennie  (od 15.00 do 19.00)
            - Bednarka (15 osób) (sołectwo Bednarskie) – 2 razy w tygodniu ( poniedziałek, piątek)    po 4 godziny dziennie ( od 15.00 do 19.00)
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
5/Głównym celem zadania jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6/Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji   i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.
 7/ Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.
 8/Zadania powinny przyczynić się do przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację, w tym stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej  oraz integrację międzypokoleniową poprzez zaangażowanie do udziału w projekcie młodzieży.
 9/Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.
 10/Zadanie będzie realizowane na rzecz mieszkańców gminy Lipinki.
5. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
 
V. TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lipinki, lub przesłanie pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53  w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2019 roku do godz. 13 -tej (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lipinki).
2.Do oferty należy dołączyć:
•          aktualny odpis/uwierzytelniona kopia (lub wydruk elektroniczny) z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji stanowiących o podstawie prawnej działania Oferenta
•          jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji – imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta
•          statut
•          deklaracje o zamiarze osiągnięcia lub nieosiągnięcia zysku przy realizacji zadania
Kserokopie dokumentów powinny zostać uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
3.Oferta na realizację zadania publicznego powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu   Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057).
4.Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:
Należy opisać w ofercie w części III pkt.5:
1) Co będzie bezpośrednim efektem (materialne "produkty" lub "usługi" zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?
2) Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3) Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty   w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania.
5. Wypełnienie części III punkt 6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obligatoryjne do wypełnienia.
6.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione na obowiązującym formularzu i złożone we wskazanym terminie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu   do Urzędu.
7.Stosownych wyjaśnień dotyczących warunków realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Pani Katarzyna Ślusarz   nr tel. 13 4477892.
 
VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Lipinki odrębnym zarządzeniem, dokona oceny formalnej wszystkich złożonych ofert pod względem:
1/ złożenia oferty przez uprawnionego oferenta na obowiązującym wzorze ofert i we wskazanym terminie,
2/ złożenia oferty na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami działania oferenta zawartymi  w statucie,
3/prawidłowego wypełnienia oferty wraz z wymaganymi załącznikami,
4/podpisania oferty przez osoby upoważnione.
2. Oferty spełniające kryteria formalne poddawane są ocenie merytorycznej( 0-5pkt), pod względem:
1/ możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
2/ kosztów wykonania zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3/proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadania będzie realizowane,
4/ planowanego wkładu rzeczowego, osobowego , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5/ oceny realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, w przypadku oferentów, którzy  w poprzednich latach realizowali zadania publiczne zlecone przez Gminę Lipinki.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lipinki po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 31 grudnia 2019 roku.
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminalipinki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
VII
Zadania publiczne tego samego rodzaju były realizowane w 2019 r. i przeznaczono na nie następujące kwoty:
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - rodzaj zadania:
„Prowadzenie Klubu Seniora+” w roku 2019 – 54. 000 zł.
2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Lipinki na realizację zadania   w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku  w integracji z młodzieżąw 2016 roku – 64.840 zł , 2017 roku – 64.840 zł, 2018 r. – 63.720 zł.
 
 
WÓJT
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy