Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Lipinki 27 grudnia 2019 r.

  ROA.0002.9.2019                                                                                Lipinki, dnia 20.12.2019                                                                                                      

 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
                  Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 27 grudnia 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2020 r.
- przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2020-2032.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Lipinki na lata 2020-2022”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lipinki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy Lipinki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki na rok szkolny 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu stołówki szkolnej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2019-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/327/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości województwa.
 14. Informacja Wójta Gminy:
- o efektach ekonomicznych realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- w sprawie skargi na Uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. i podjętych działaniach,
- w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 1.  Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 2.  Sprawy różne. 
 3. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                          
 4. Zakończenie obrad.   
 
                                                                                                            Przewodniczący Rady               
                                                                                                      Gminy Lipinki
                                                                                                       / - / Bogdan Czeluśniak