Zarządzenie Nr 195/2019 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +”

 Zarządzenie Nr 195/2019

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 31 grudnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Prowadzenie Klubu Senior +”
 
 
Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz.688) oraz Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2019 roku                w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, po zapoznaniu się z protokołem oceny Komisji Konkursowej
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Przyznaję Stowarzyszeniu NOWA PERSPEKTYWA w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, dotacje w wysokości 54 000 zł (słownie : pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na „Prowadzenie Klubu Senior +”.
Na konkurs w zakresie „Prowadzenie Klubu Senior +” - wpłynęła jedna oferta.
 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy