Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 

ROA.0002.1.2020                                                                               Lipinki, dnia 03.01.2020                                                                                                     

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

                  Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 10 stycznia 2020 r. o godz. 900, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Lipinkach.       

 

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji – „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipinki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 11. Sprawy różne. 
 12. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                          
 13. Zakończenie obrad.   

 

 

                                                                                                            Przewodniczący Rady              

                                                                                                      Gminy Lipinki

                                                                                                       / - / Bogdan Czeluśniak