„Beskid Gorlicki” nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?


Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację?
Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki”

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł.
2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;
Limit środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.
3. Rozwijanie działalności gospodarczej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 879 956,00 zł.
4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych;
Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.
5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.
6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
Limit środków w ramach naboru wynosi 232 035,00 zł.
7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 403 438,12 zł.
8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi;
Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.
Pomoc na powyższe operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:
 70% kosztów kwalifikowanych;
 100% kosztów kwalifikowanych;
 63,63% kosztów kwalifikowanych;
w zależności od rodzaju podmiotu wnioskującego oraz zakresu tematycznego
w ramach którego prowadzony będzie nabór.
Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia
dokumentacji udzielane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem
tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie
internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020