Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczneg

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2024 r.

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 22 stycznia 2024r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art

Zarządzenie Nr 183/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach w otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prow

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z

Lipinki, 14 listopada 2023 r.   Informacja z przebiegu konsultacji   Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r.   w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

Zdjęcia