Przejdź do stopki

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii

Treść

 

Tytuł projektu:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii
 
Nr projektu:
RPMP.04.04.03-12-0279/17
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2017-12-21             
 
Okres realizacji projektu:
od 2017-09-01 do 2022-04-30
 
Beneficjent:
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
(gminy: Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie)
 
Partner:
Gmina Łużna
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
 
Koszty kwalifikowalne w projekcie:           3 408 270,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:       3 357 144,31 zł
 
Opis projektu:
Przedmiotowy projekt ma na celu obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe należących do mieszkańców ZGZG na nowe źródła ciepła spalające węgiel (ekogroszek) lub biomasę (pellet). Mieszkańcy Gmin Ziemi Gorlickiej, ze względu na wysokie koszty, nie są w stanie wymienić źródeł ciepła bez wsparcia ze środków z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt jest impulsem dla mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Wymiana źródeł ciepła jest wskazana, ponieważ podłączenie budynków, które zostaną objęte projektem, do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska niskiej emisji, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza oraz w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia i zdrowia wszystkich mieszkańców ZGZG. Podjęte działania przełożą się na poprawę jakości powietrza i środowiska naturalnego.
 
W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 361 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie ZGZG. Stare kotły grzewcze zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi węgiel (ekogroszek) lub biomasę (pellet). Liczba wymienianych źródeł ciepła w podziale na Gminy uczestniczące w projekcie (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym): Biecz: 43, Bobowa: 59, Gmina Gorlice: 41, Miasto Gorlice: 11, Lipinki: 13, Łużna: 34, Moszczenica: 32, Ropa: 15, Sękowa: 78, Uście Gorlickie: 35. Nowe źródła ciepła charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009125WE z dnia 21.10.2009 r. Oprócz zadań związanych z wymianą źródeł ciepła zrealizowana zostanie zadanie mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej, w szczególności w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 o 40,17%, PM10 o 95,86% oraz PM2,5 o 90,59%. Przed realizacją projektu: CO2: 3390,66 Mg/rok, PM10: 12,389 Mg/rok, PM2,5: 5,216 Mg/rok. Po realizacji projektu: CO2: 2028,53 Mg/rok, PM10: 0,513 Mg/rok, PM2,5: 0,491 Mg/rok. Projekt realizowany na terenie gmin zakwalifikowanych do obszarów, na którym konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w obowiązującym Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt realizowany m.in. w miejscowościach uzdrowiskowych: Wysowa Zdrój w Gminie Uście Gorlickie oraz Wapienne w Gminie Sękowa.

Pliki