Sport

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie zaproszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Lipinki z dnia 15 luty 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonania zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych Gminy Lipinki w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lipinki w 2013r.

Dotacje na wykonanie zadania związanego z realizacją zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2013

Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 stycznia 2013r.

Obwieszczenie w sprawie przyznanych w roku 2013 stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 1/2013 Wojta Gminy Lipinki z dnia 10 stycznia 2013r.