Przejdź do stopki

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki

Treść

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki

W dniu 8 listopada 2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki” pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Lipinki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa -  Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość  wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 581 399,86 złotych, w tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie  1 423 259,86 złotych  .

W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipinki tj. budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach oraz budynku LKS Wójtowa.

Głównym celem  realizacji projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju Gminy Lipinki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, oszczędności zużywanej energii i kosztów utrzymania w obiektach użyteczności publicznej, a także z uwzględnieniem rozwoju estetyki przestrzeni publicznej i tworzeniem warunków do rozwoju publicznej oferty, edukacyjnej i społecznej. 

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ograniczenie energochłonności i poprawa warunków termicznych w obiektach użyteczności publicznej: Sali gimnastycznej w Lipinkach i budynku LKS Wójtowa. Realizacja inwestycji doprowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania budynku oraz zmniejszy emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez ciepłownię, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy.

W ramach termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach zostanie wykonany montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiana okien zewnętrznych, modernizacja systemu oświetlenia, modernizacja systemu grzewczego. Natomiast w budynku socjalnym przy stadionie sportowym LKS Wójtowa zostanie wykonane ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, modernizacja instalacji oświetlenia – wymiana oświetlenia na energooszczędne LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,75 kW wraz z magazynem energii, izolacja przeciwwilgociowa tarasu oraz modernizacja systemu grzewczego. 

Realizacja projektu do końca 2023 r.