Przejdź do stopki

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Treść

 Opis projektu

 
Beneficjentem i liderem projektu jest:
Gmina Moszczenica,
ul. Samorządowa 4,
38-321 Moszczenica
 
wdrażająca projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,
nr RPMP.03.05.02-12-0995/17.
Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.
Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej – Wapienne, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.
 
Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN
Dofinansowanie: 21 976 106,18 PLN
Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.
Zakończenie realizacji projektu: 31 marca 2021r.