Przejdź do stopki

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci wsi Pagorzyna, Bednarka (przysiółek Bednarskie) i Lipinki – II część oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rozdziele

Treść

  

Gmina Lipinki otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci wsi Pagorzyna, Bednarka (przysiółek Bednarskie) i Lipinki – II część oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rozdziele.”

Projekt jest współfinansowany w wysokości do 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.  
Celem operacji jest poprawa  warunków życia mieszkańców oraz rozwój sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Wójtowa, Pagorzyna, Bednarka (przysiółek Bednarskie) i Lipinki i podłączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa oraz poprzez budowę sieci wodociągowej dla mieszkańców miejscowości Rozdziele.
W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5087 mb, w tym w miejscowości Wójtowa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1243 mb, oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3844 mb w miejscowości Pagorzyna – etap III i Bednarka (przysiółek Bednarskie) i Lipinki – II część. W miejscowości Rozdziele w ramach zadania zostanie wykonany odcinek sieci wodociągowej o długości 449,8 mb.
Wartość realizowanej operacji wynosi 4 628 616,43 zł w tym wartość dofinansowania 3 744 065,00 zł.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.