Przejdź do stopki

Szkoła podstawowa w Wójtowej

Treść

Szkoła podstawowa w Wójtowej

Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w WójtowejSzkoła Podstawowa w Wójtowej zawdzięcza swoje zaistnienie oficerowi z czasów Powstania Styczniowego Henrykowi Klimontowiczowi. Ten to właśnie Inżynier Dróg Krajowych w Gorlicach, Litwin z pochodzenia w 1886 r. zapisał cały swój majątek na rzecz budowy Szpitala w Gorlicach i Szkoły Ludowej w Wójtowej.
       Na zakupionej od Żyda Manesa Szwerbela parceli położonej w środku wioski w 1892 r. przystąpiono do budowy szkoły. Oddany do użytku w 1894 r. parterowy budynek szkolny posiadał 2 sale lekcyjne, kancelarię, korytarz oraz mieszkanie dla kierownika. Wkrótce jednak pomieszczenia szkolne okazały się za małe i w 1911 r. rozpoczęto przygotowania do wykonania piętrowej przybudówki szkoły. Inicjatorem budowy szkoły piętrowej był właściciel dóbr okolicznych i poseł do parlamentu austriackiego Władysław Długosz. Dzięki jego staraniom otrzymano środki finansowe od rządu austriackiego i już w 1912 r. oddano do użytku szkolnego kolejne 4 sale lekcyjne wraz z 2 korytarzami i klatką schodową. Część parterowa z piętrową połączone były wewnątrz wąskimi drzwiami. Teren szkoły otoczony był żywopłotem.
       W roku 1914 w związku z wybuchem I wojny światowej szkoła została zamieniona za szpital wojsk rosyjskich. Naukę w zniszczonym budynku wznowiono dopiero w 1915 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej nauka w tutejszej szkole przebiegała w trudnych warunkach z przerwą ok. l roku, w czasie gdy Niemcy zamienili szkołę na koszary wojskowe. Zniszczony już po raz drugi budynek przyjął uczniów 29 stycznia 1945 r., kiedy to po wyzwoleniu Wójtowej miejscowa młodzież rozpoczęła rok szkolny. Dzięki pomocy gminy i funduszom zbiórkowym we wsi budynek stosunkowo szybko został wyremontowany i wyposażony w niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych sprzęt. Od roku szkolnego 1945/46 szkoła w Wójtowej była szkołą 7 - klasową, a po reformie szkolnej od roku 1966/67 8 - klasową.
       Odbudowany po zniszczeniach wojennych budynek szkolny przetrwał w niezmienionym stanie do roku 1975, w którym to przystąpiono do kapitalnego remontu jego parterowej części i modernizacji części piętrowej. Ten remont trwał aż do roku 1981, a lekcje prowadzone były w tym okresie w pomieszczeniach zastępczych. Podczas remontu zlikwidowano mieszkanie dla nauczyciela; budynek wyposażony został w bieżącą wodę i centralne ogrzewanie.Szkola Podstawowa w Wójtowej
       Tuż po zakończeniu remontu generalnego ówczesnej szkoły, planowano dobudowę skrzydła na niezbędne do nauczania pracownie i salę gimnastyczną. Stało się to jednak możliwe dopiero wówczas, gdy urząd Wójta Gminy Lipinki objął mgr inż. Czesław Rakoczy. W 1996 r. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej (12 m x 24 m) wraz z salą lekcyjną i łącznikiem do istniejącego budynku. Inwestorem budowy był Urząd Gminy w Lipinkach, a wkład Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej to: dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi branżami, drewno, żwir oraz praca członków komitetu przy obróbce drewna.
Przekazanie uczniom do użytkowania nowej sali gimnastycznej nastąpiło już 9 września 2001 r., dzięki osobistemu zaangażowaniu i patronatem nad budową sprawowanym przez Wójta Gminy Lipinki mgr inż. Czesława Rakoczego.
Wysiłkom i staraniom Wójta Gminy mgr inż. Czesława Rakoczego budynek szkoły zawdzięcza:

 • nowy dach, który założony został w roku 2003
 • wymianę drewnianej stolarki okiennej na nowoczesną z PCV w roku 2004
 • termoizolację budynku oraz elewację wykonaną również w roku 2004

Obecnie Szkoła Podstawowa w Wójtowej dysponuje 7 salami lekcyjnymi, dobrze wyposażonymi, salą gimnastyczną, bogatą w księgozbiór biblioteką z czytelnią i pracownią komputerową z dostępem do sieci Internet. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 6-letnie, a w miarę wolnych miejsc 5-latki.
Szkoła Podstawowa udostępnia 3 sale lekcyjne funkcjonującemu od roku szkolnego 2003/2004 Publicznemu Gimnazjum w Wójtowej.
Zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone są w tutejszej placówce przez 14 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. W skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2005/2006 wchodzą następujący nauczyciele:

 • mgr Anna Zawlik
 • Aleksandra Konińska
 • mgr Wanda Karp
 • mgr Maria Konińska
 • mgr Waldemar Koniński
 • mgr Jadwiga Setnik
 • mgr Maria Krawczyń
 • mgr Romana Konieczkowska-Rybka
 • mgr Maria Irska
 • mgr Halina Juruś
 • mgr Katarzyna Nowak
 • Dorota Bania
 • ks. mgr Władysław Uchman
 • mgr Janusz Kwiatkowski

Wśród wymienionych pedagogów 10 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 stopień nauczyciela mianowanego, 1 stopień nauczyciela kontraktowego, 1 nauczyciel jest stażystą.
Dyrektorem szkoły od roku 1992/93 jest mgr ANNA ZAWLIK.
W wyniku reformy strukturalnej systemu oświaty UCHWAŁĄ NR V/45/99 RADY GMINY w Lipinkach z dnia 11 marca 1999 r. Szkoła Podstawowa w Wójtowej o dotychczasowej strukturze organizacyjnej klas I - VIII została przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VI.
Zreformowana z dniem l września 1999 r. szkoła przyjęła misję:

„W NASZEJ SZKOLE KAŻDY UCZEŃ JEST WAŻNY”

Jest ona wyznacznikiem organizowanego w placówce procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zainteresowaniom uczniowskim pracujący w szkole nauczyciele prowadzą nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, matematyczne. Począwszy od klasy I uczniowie uczą się języka obcego - niemieckiego, a dla chętnych szkoła zorganizowała naukę języka angielskiego. Naukę w terminie kończy 100% uczniów. Wszyscy absolwenci kontynuują naukę w gimnazjum. W roku szkolnym 2004/2005 na sprawdzianie po klasie VI cztery uczennice: Katarzyna Kozioł, Klaudia Kawecka, Paulina Karp, Kinga Jarek uzyskały wynik określany przez OKE w Krakowie jako najwyższy.
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w organizowanych dla nich wycieczkach bliższych i dalszych np.: do Krakowa, Zakopanego, Warszawy, Sandomierza, Krynicy itd. Pod kierunkiem pedagogów przygotowują corocznie imprezy środowiskowe: Dzień Babci, Dzień Matki, oraz liczne apele. Szkoła wypracowała swoją obrzędowość i symbolikę, na którą składają się m. innymi: uroczyste pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, ślubowanie uczniów kl. I, „Dzień Samorządności”, Wigilia Szkolna, Studniówka uczniów klasy VI. Młodzież szkolna uczestniczy w organizowanych przez UG i GCK w Lipinkach konkursach tematycznych, zawodach sportowych osiągając wysokie wyniki. Nasi uczniowie reprezentują szkołę również w w/wymienionych formach współzawodnictwa na szczeblu powiatowym.
Począwszy od roku szkolnego 2002/2003 uczniowie chętnie uczestniczą w Konkursie Humanistycznym oraz Matematyczno-Przyrodniczym organizowanym przez Kuratora Oświaty w Krakowie uzyskując wysokie lokaty. Finalistami Małopolskiego Konkursu Humanistycznego w latach 2002/2003-2004/2005 kolejno były: Izabela Kosińska (dwukrotna finalistka), Katarzyna Setlik, Aleksandra Kuchta, Justyna Buś.
Interesujący się zagadnieniami matematycznymi wychowankowie biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”. W „KANGURZE MATEMATYCZNYM 2002”, uczennica kl. IV Kuchta Aleksandra, otrzymała DYPLOM za bardzo dobry wynik, a uczennica kl. IV Kosińska Izabela DYPLOM za dobry wynik.
Od roku szkolnego 1993/94 w szkole funkcjonuje stołówka. W minionym roku szkolnym z ciepłego posiłku korzystało 75 uczniów (w tym refundacją z GOPS -u objętych było 45 uczniów), natomiast ze „szklanki herbaty” 80 uczniów.
Młodzież ma również możliwość dokonywania drobnych zakupów w sklepiku szkolnym, z którego dochód przeznaczany jest na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.

Dewizą pracujących w Szkole Podstawowej w Wójtowej pedagogów jest myśl J. Korczaka:

„DOBRY WYCHOWAWCA SZUKA NAWET W NAJWIĘKSZYM ŁOBUZIE ISKIERKI DOBRA I DMUCHA W NIĄ TAK, BY NIE ZGASŁA”