Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB). CEEB jest systemem informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego konstrukcję odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Deklaracje należy złożyć:
•       w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy w odniesieniu do źródła ciepła eksploatowanego w dniu ogłoszenia komunikatu (od 01.07.2021) lub
•       w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia nowo wymienionego źródła ciepła oraz w budynkach nowo powstałych.
Deklaracje będzie można złożyć w formie elektronicznej, przez Internet posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny wchodząc na stronę: https://zoneapp.gunb.gov.pllub w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy Lipinki w godzinach pracy.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: