Przejdź do stopki

Europejski Fundusz Społeczny

Treść

 

W dniu 2 września 2014 r. Wójt Gminy Lipinki podpisał w Krakowie umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipinki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 174.540,10 zł

Jest to projekt systemowy realizowany w ramach priorytetu IX działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w Wójtowej i Pagorzynie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

W ramach projektu oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Pagorzynie i Wójtowej zostały doposażone i dostosowane do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich m.in. poprzez zakup nowych mebli, wyposażenia kuchni, szatni, łazienek, tablic multimedialnych, laptopów, rzutników, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, organizacje placów zabaw i dostosowanie toalet.