Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Lipinki z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społec

"Grafika przedstwia logotypy unii europejskiej, województwa małopolskiego oraz regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d , 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1


Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Q aktywności”, w następującym składzie:
1.Pani Anna Kozioł – Przewodnicząca Komisji
2.Pani Anita Czapka – Wiceprzewodnicząca Komisji
3.Pani Krystyna Białoń – Członek Komisji
4.Pani Beata Gucwa – Członek Komisji
§ 2
Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.Wójt Gminy
mgr inż. Czesław Rakoczy
 Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2021 Wójta Gminy Lipinki z  dnia 8 września 2021 roku

Regulamin Komisji Konkursowej


1.Zasady pracy Komisji

 

    Komisja konkursowa powołana jest w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Q aktywności”
    Prace komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej 3 osobowym.
    Pracami Komisji Kieruje Przewodniczący Komisji.
    Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
    Termin i miejsce posiedzeń Komisji  ustala Przewodniczący Komisji, informując o tym poszczególnych członków Komisji.
    Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny ofert składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do podmiotów biorących udział w konkursie.

2.Zadania Komisji

 

    Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie karty oceny, której wzór stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
    Oferty, które nie uzyskają  powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji.
    Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane.
    Protokół z prac Komisji zawiera w szczególności:

 

    Wykaz podmiotów, których oferty spełniły i nie spełniły wymogów formalnych.
    Wykaz podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania.
    Wykaz podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone wraz z uzasadnieniem
    Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w jej pracach.
    Komisja Konkursowa po ocenie ofert przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji.
    Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.


Wójt Gminy
mgr inż. Czesław Rakoczy

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej
KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

 

Nazwa zadania: Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w ramach projektu aktywizacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób korzystających z pomocy społecznej „Q aktywności”.
1.Informacje podstawowe:
1)Nazwa oferenta:
2)Nr oferty:
2.Ocena formalna oferty:

    Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta: TAK/NIE
    Oferta została złożona na obowiązującym druku, w wersji papierowej : TAK/NIE
    Oferta została złożona terminowo: TAK/NIE
    Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami działania oferenta zawartych w statucie: TAK/NIE
    Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu: TAK/NIE
    Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby: TAK/NIE
    Oferta wypełniona jest bezbłędnie: TAK/NIE
    Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki: TAK/NIE
    Załączniki są prawidłowo poświadczone za zgodność oryginałem: TAK/NIE
    Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej: TAK/NIE

Podpisy członków Komisji:

1.
2.
3.
4.

Lipinki, dnia

Wójt Gminy
mgr inż. Czesław Rakoczy
 


 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Konkursowej
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

Nazwa zadania: Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w ramach projektu aktywizacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób korzystających z pomocy społecznej „Q aktywności”.
Informacje podstawowe:
1)Nazwa oferenta:
2)Nr oferty:
2.Ocena merytoryczna oferty:
(0 pkt. – 10 pkt.)

    Możliwość realizacji zadania publicznego:
    Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego:
    Proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób realizujących:
    Analiza i ocena wykonania zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków ( w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne):


OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU:

Podpisy członków Komisji:
1.
2.
3.
4.

Lipinki, dniaWójt Gminy
mgr inż. Czesław Rakoczy


Projekt pn. "Q aktywności" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".
Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38-305 Lipinki 44, tel. 13 44 77 892, e-mail: gops@gops.gminalipinki.pl