ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PAGORZYNA

  

    Pagorzyna, dnia 10 września 2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
          Sołtys sołectwa Pagorzyna na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu   21 września 2021 r. ( wtorek ) o godz. 18:00 w Domu Wiejskim w Pagorzynie.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2020 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2021.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2022 środków z funduszu sołeckiego.
7.    Sprawy różne.
8.    Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                 
                                                                                        Z poważaniem  
                                                                                                     Sołtys
                                                                                              Jan Skałba