ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KRYG

  

    Kryg, dnia 17 września 2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
          Sołtys sołectwa Kryg na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  27 września 2021 r.  ( poniedziałek ) o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Krygu.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2020
       oraz o wykonywanym budżecie w roku 2021.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2022 
       środków z funduszu sołeckiego.
6.    Sprawy różne.
7.    Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                  
                                                                                        Z poważaniem  
                                                                                            Sołtys
                                                                                Katarzyna Przybyłowicz