Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.5.2021                                                                   Lipinki, dnia 23.09.2021r.                                                                                                      
 

ZAWIADOMIENIE

 

                        Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 28 wrzesień 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       

 

Proponowany porządek  obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wójtowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położnych na terenie Gminy Lipinki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla parafii rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Królowej Polski w Krygu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Lipinki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2021-2032.
14. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
15. Sprawy różne.   
16. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.                                                                           
17. Zakończenie obrad.
                                                                  
         

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
 / - / Bogdan Czeluśniak