Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

  ROA.0002.7.2021                                                          Lipinki, 21 październik 2021 r.

                     
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
    
               Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 23 października 2021 r. o godz. 1200, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uroczyste wręczenie „Honorowego Obywatela Gminy Lipinki”.
5. Wręczenie medali i nagrody.
6. Przedstawienie informacji o wynikach rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2020 r.”.
 
Sesja Rady Gminy poprzedzona będzie Mszą Św. o godzinie 11.00  w  Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
                                                                                      / - / Bogdan Czeluśniak