Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Wójt Gminy Lipinki przedkłada do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Celem konsultacji jest zgłoszenie uwag i opinii do projektu programu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren Gminy Lipinki.
Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia na stronie internetowej www.gminalipinki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki projektu Programu wraz z formularzem uwag.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu zmian należy składać do dnia 12 listopada 2021 roku na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki w godzinach urzędowania lub drogą pocztową oraz drogą internetową na adresy:

Urząd Gminy Lipinki
38-305 Lipinki 53
e-mail : urzad@gminalipinki.pl
z dopiskiem : „Konsultacje projektu programu współpracy”
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy