Informacja z przebiegu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi

Lipinki, 17 listopada 2021r.

 

 


Informacja z przebiegu konsultacji


Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

 

Konsultacje ww. projektu programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Czas trwania konsultacji : 21 października 2021 r. - 12 listopada 2021 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki, na stronie internetowej gminalipinki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy pod poz. 102/2021.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacji. Wypełnione formularze należało kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Lipinki.

Do dnia 12 listopada 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian do projektu Programu.

 


Wójt Gminy Lipinki
Czesław Rakoczy