Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.8.2021                                                                   Lipinki, dnia 24.11.2021r.                                                                                                     

 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 29 listopad 2021 r. o godz. 830, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
1.    Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wójtowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2021 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2021-2032.
12.Sprawy różne.  
13.Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.    
14.Informacja Wójta Gminy Lipinki o historii i bieżącej działalności Gminy Lipinki.
15.Wystąpienie Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmita i wręczenie krzyży zasługi.
16.Zakończenie obrad.
 
          
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
  / - / Bogdan Czeluśniak