Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr 4/2022

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 11 stycznia 2022 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r., poz. 1372.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1057) w związku z realizacją  Uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 roku, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przeznacza się kwotę 17.000 zł.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
 ­          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
 ­          na stronie internetowej Gminy Lipinki
 ­          na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Czesław Rakoczy
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 4/2022  
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 11 stycznia 2022 r.
 
WÓJT GMINY LIPINKI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LIPINKI Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU
 
 
        I.            Rodzaj zadania
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)      wspieranie klubów sportowych,
b)      planowanie i organizowanie zajęć sportowych,
c)      utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych,   
d)      upowszechnianie sportu na poziomie gminnym i podczas imprez ponadgminnych,
e)      organizacja zawodów, meczy i rozgrywek sportowych,
f)       organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
g)      organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży.
 
      II.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przeznacza się kwotę 17.000 zł z budżetu Gminy Lipinki.
 
    III.            Zasady przyznawania dotacji
1.        Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2.        Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność w dziedzinie objętej konkursem i będą realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Lipinki.
3.        Oferta powinna być przygotowana : pisemnie, na stosownym formularzu, w języku polskim oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przystępującego do konkursu podmiotu.
4.        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057)
5.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.        Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, która określać będzie formę i terminy przekazania dotacji. Ramowy wzór umowy ogłoszony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.
 
   IV.            Termin i warunki realizacji zadania
1.        Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022roku.
2.        Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
          ­ aktualizacji harmonogramu działania i kalkulacji kosztów zadania w przypadku
przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana,
          ­ wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
          ­ prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
zadania a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania,
          ­ złożenie sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załączniki nr 5 Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów -umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057)w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
          ­ zwrotu do budżetu części dotacji, która została niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
3.        Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
          ­ budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych,
          ­ działalność gospodarczą,     
          ­ pokrycie kosztów utrzymania biura,
          ­ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
4.        Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania oraz zmniejszania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10% wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
5.        Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 
 
 
 
     V.            Termin składania ofert
1.        Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem Oferta -„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki lub przesłać na adres Urzędu Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 (decyduje data wpływu do urzędu).
2.        Termin składania ofert upływa 21 dnia licząc od dnia następnego po dniu opublikowania ogłoszenia, o godz.15.
3.        Do oferty należy dołączyć:
          ­ aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących- w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia   za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.
          ­ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione na obowiązującym formularzu i złożone we wskazanym terminie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
5.    Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny.
 
   VI.            Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.
2.    Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
3.    Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
4.    Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipinki.
5.    Ocenie merytorycznej podlegać będzie:
          ­            Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
          ­            Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
          ­            Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
          ­            Udział środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
          ­            Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
          ­            Ocena wykonania zadania , rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadania publicznego – w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Lipinki zadania publiczne
6.    Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lipinki po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, od decyzji nie przysługuje odwołanie.
7.    Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie:
       ­              w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
       ­              na stronie internetowej Gminy Lipinki
       ­              na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki
 
 VII.            Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
W roku 2021 wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Lipinki na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” wyniosła 17.000 zł.
 
 
Wójt
Czesław Rakoczy