Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2022 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13 stycznia 2022 roku
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
 
 
Wójt Gminy Lipinki zaprasza
 
do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ww. otwartym konkursie ofert, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1)      ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2)      rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – osobiście, w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 
Wójt
Czesław Rakoczy