Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

 Zarządzenie Nr 87/2022

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 1 lipca 2022 r.
 
w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z t. j. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.       Odwołuje się ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 
§ 2
1.       Niniejsze zarządzenie o odwołaniu konkursu zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
- na stronie internetowej Gminy Lipinki
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
Czesław Rakoczy