NOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI - regulamin korzystania z siłowni

NOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI - regulamin korzystania z siłowni
 
 
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Lipinki
 
Zapraszamy do korzystania z siłowni zlokalizowanej przy punkcie przesiadkowym w miejscowości Lipinki.
 
Siłownia jest ogólnodostępna i niekomercyjna.
Regulamin korzystania poniżej
 
 
Siłownia zewnętrzna została wyposażona w 4 urządzenia, pylon informacyjny oraz tablice informacyjną o lokalnej kulturze i dziedzictwie historycznym Gminy Lipinki.
 
Projekt jest współfinansowany w wysokości 56,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 
Całkowita wartość projektu wynosi 64 989,98 zł., uzyskano dofinansowanie w wysokości 36 806,00 zł.
 
Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki
 
 
REGULAMIN
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2022
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Lipinkach.
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipinki znajdującej się na działce o nr ewid. 1838/2, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/306/2022
Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2022 r.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LIPINKACH
1. Właścicielem i zarządcą ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1838/2 w Lipinkach jest Gmina Lipinki. Siłownia jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do rekreacji.
2. Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest nieodpłatne.
3. Siłownia jest ogólnodostępna.
4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie siłowni pod opieką osób pełnoletnich.
5. Korzystanie ze wszystkich urządzeń siłowni może odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
6. Korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania porządku i poszanowania zieleni.
7. Korzystanie z siłowni odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub opiekuna.
8. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz:
- niszczenia urządzeń znajdujących się na placu,
- zaśmiecania terenu placu,
- wprowadzania zwierząt,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
- palenia ognisk i otwartego ognia,
- przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
- spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
- wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń,
- korzystania we dwoje i więcej osób z pojedynczego urządzenia,
8. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz
zakłócania porządku publicznego należy powiadomić następujące służby:
1) Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
2) Straż Pożarna 998
3) Policja 997
9. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53, tel. 13 4477021.