Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Lipinki
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 23.08.2022 r., w godz. 12:00 - 14:00
w Budynku Wiejskim w Lipinkach, 38-305 Lipinki 52.

Podczas spotkania zostaną omówione główne cechy podejścia LEADER, zostanie przeprowadzona analiza potencjału oraz potrzeb rozwojowych gminy, grup defaworyzowanych, a także planowanych przedsięwzięć i celów końcowych.

Lokalna Strategia Rozwoju posłuży jako narzędzie do pozyskania środków przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.

Zaproszenie